Verkoopvoorwaarden Popken Verwaltungs GmbH & Co. GCV

 

Onze service

Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen Popken Verwaltungs-GmbH & Co. GCV met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge aan de Noordzandstraat 60, ingeschreven in het Handelsregister te Antwerpen onder het N° 320.800, BTW BE 459.275.895 en Ondernemingsnummer 320800 (hierna Ulla Popken genoemd) en de personen die de producten en artikelen gecommercialiseerd door Ulla Popken bestellen (hierna de klant genoemd). Behoudens andersluidende bepalingen hebben deze algemene voorwaarden voorrang op alle eerdere bepalingen. Deze verkoopvoorwaarden betreffen alle offerten, bestelbonnen, overeenkomsten en facturen uitgaande van Ulla Popken. De verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op natuurlijke personen die geen koopman zijn en woonachtig in België. Elke situatie die niet voorziet wordt door onze algemene of bijzondere voorwaarden wordt beheerst door de algemeen geldende wettelijke reglementering of, bij gebrek daaraan, door de gebruiken van de Belgische sector van verkoop op afstand. U kunt op volgende wijzen bij ons bestellen: telefonisch, door toezending van een bestelkaart, per internet of per e-mail, per fax. Onze bestelkaarten vindt u achter in de catalogus. Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de bijzondere en algemene verkoopvoorwaarden die aan de klant werden medegedeeld. Ulla Popken behoudt zich het recht voor om geen gevolg te geven aan onnauwkeurige of onvolledige bestellingen. Toepasselijk recht en bevoegdheid: Onze overeenkomsten alsook de uitvoering ervan en deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch Recht. In geval van enige betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Antwerpen bevoegd.
Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de betalings- en leveringsvoorwaarden akkoord gaat. Ulla Popken behoudt zich het recht voor om de nodige inlichtingen in te winnen ter beoordeling van de kredietwaardigheid van de klant.
 

De levering

Onmiddellijk beschikbare artikelen leveren we doorgaans binnen 2-4 werkdagen na het binnenkomen van de volledige en correcte bestelling. De voor het gewenste artikel geldende levertijd tonen we u steeds direct aan het betreffende artikel.Zo ziet u in één oogopslag, wanneer u de levering kunt verwachten.
De levering kan vertraging oplopen, wanneer er tussen bestelling en levering een zon- of feestdag ligt.Voor het geval dat uw bestelling niet beschikbare artikelen bevat, kan het verzenden op een later tijdstip plaatsvinden. Voor het verminderen van de milieubelasting pakken we zogenaamde gedeeltelijke leveringen indien mogelijk in één pakket samen. Dit kan leiden tot vertraging van leveringen. Mocht u deze procedure voor uw bestelling niet wensen, neem dan contact op met onze klantenservice:
Tel. 0800 38 146 Fax. 0800 38 149 Service@ullapopken.be

Voor artikelen uit de vooruitblik op onze collectie gelden andere levertijden. Deze kunt u vinden in de tekstinformatie op de gedetailleerde pagina van het artikel.
 

Afwijkend leveradres

Wij leveren ook aan een afwijkend leveradres (bijvoorbeeld het adres waar u werkt).
 

Betaling

U bepaalt zelf hoe u wilt betalen. Kruis de wijze van betalen aan. De prijzen zijn inclusief BTW en blijven geldig tot het verschijnen van de volgende catalogus. Deze voorwaarden zijn alleen geldig in België. Popken Verwaltungs GmbH & Co. GCV behoudt zich het recht voor bij betaling per overschrijving de maximum bestelwaarde te beperken. Bij betaling onder rembours en per creditcard is er geen maximum bestelwaarde.
 

Per creditcard (alleen mastercard/visa)

Gemakkelijk betalen onder aangifte van uw kaartnummer, met cvc-code, vervaldatum en de naam die op de kaart vermeld staat. Zodra uw pakje bij ons het magazijn verlaat wordt met uw kredietinstituut afgerekend. Retourzendingen worden door ons aan uw kredietinstituut gecrediteerd.
 

Betaling per PayPal

U dient zich van tevoren bij PayPal te registreren. Zodra uw pakket ons magazijn verlaat, wordt met PayPal afgerekend en het bedrag wordt door PayPal van uw rekening geïnd. Retourzendingen worden door ons aan uw PayPal account gecrediteerd. Er ontstaan geen extra kosten voor u en er is geen maximum bestelwaarde.
 

Betaling bij afhalen in het filiaal

We bieden ook levering aan in de Ulla Popken winkel van uw keuze. De locaties van onze filialen zijn te vinden in onze winkelzoeker. U hoeft alleen maar tijdens het bestelproces het punt 'levering in de winkel' te kiezen. Na de bestelling worden de goederen aan het door u gekozen filiaal verzonden. Onze filiaalmedewerkers zullen u telefonisch informeren zodra de artikelen klaarstaan om te worden afgehaald. De betaling gebeurt direct ter plaatse bij het afhalen in de winkel. De leveringskosten vervallen bij deze leveringswijze en de terugzending van de artikelen wordt door het filiaal betaald. Houd er rekening mee dat we in de filialen alleen die artikelen leveren die met de vermelding 'direct leverbaar' zijn gemarkeerd.
 

Cadeaubonkortingen

Cadeaubonkortingen zijn gebonden aan een minimum omzet. Het inwisselen van een cadeaubonkorting wordt achteraf ongedaan gemaakt, wanneer de minimum omzet na terugzending van artikelen lager is. Een cadeaubonkorting kan slechts één keer worden ingewisseld en de geldigheid van een actie is exact vastgelegd. Cadeaubonkortingen gelden ook voor gereduceerde artikelen, uitsluitend voor beschikbare artikelen en kunnen niet met andere kortingen of voordeelacties worden gecombineerd. Een latere verrekening van de cadeaubonkorting alsmede een uitbetaling in contant geld of overschrijving op uw bankrekening is niet mogelijk. Cadeaubonkortingen gelden niet voor het kopen van cadeaubonnen.
 

Overschrijving*

Deze betaalwijze staat ter beschikking van klanten met minstens twee betaalde rekeningen in de laatste 12 maanden. Het totaalbedrag, verminderd met evt. retouren, moet u 14 dagen na ontvangst van de artikelen betalen d.m.v. de bijgevoegde overschrijving. Vergeet vooral niet uw geboortedatum en telefoonnummer bij de bestelling op te geven (alleen voor intern gebruik). Behoudens anderluidende bepalingen, kunt u uw aankoop binnen de 14 dagen na ontvangst van de artikelen middels de bijgevoegde overschijving aan de factuur, dewelke samen met de artikelen wordt toegezonden, betalen. De consument heeft het recht aan de verkoper mede te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Klachten aangaande de facturen dienen per aangetekend schrijven en binnen 14 dagen na ontvangst aan Ulla Popken te worden gemeld. In geval van niet of niettijdige betaling van de factuur op de vervaldag zal zonder ingebrekestelling en van rechtswege het verschuldigd bedrag vermeerderd worden met de conventionele interesten ten belope van 7% per jaar als ook met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 10 Euro. In voorkomend geval is de klant tevens gehouden tot betaling van alle incassokosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, waartoe de invordering van een onbetaalde factuur-aanleiding zal geven. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 125 Euro. Onze bankverbinding:
 

Popken Verwaltungs-GmbH & Co. GCV
Hypovereinsbank
IBAN: DE22 2003 0000 0030 3098 01
BIC: HYVEDEMM300Ulla Popken behoudt zich het recht voor desgevraagd met opgaaf van redenen niet of tegen vooruitbetaling te leveren.
(*indien credietwaardig)
 

Onder rembours

Bij levering onder rembours betaalt u bij ontvangst aan de postbode. Er worden €3,00 rembourskosten in rekening gebracht. Bestelling t.w.v. tot en met € 1000: levering aan de deur mogelijk (gepaste, contante betaling) Bestelling t.w.v. meer dan € 1000: levering in een afhaalpunt (betaling met bankkaart mogelijk) Na een retourzending ontvangt u het betaalde bedrag terug op uw bankrekening.
 

Recht van teruggave:

Ulla Popken garandeert u een volledig recht van teruggave binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen. Binnen deze termijn kunt u alles wat u niet bevalt terugsturen, ruilen of van ons de aankoopprijs (bij betaling met credit-card of onder rembours) vergoed krijgen. U betaalt in dit geval alleen de bijdrage in de bezorgkosten. Stuurt u de artikelen in onberispelijke toestand en in de originele verpakking of met een adresetiket terug. (Wij vragen uw begrip voor het feit dat gedragen kleding, vooral ondergoed en badkleding om hygiënische redenen niet geruild kan worden). De garantie is evenwel niet van toepassing voor schade toegebracht door nalatigheid, verkeerd of abusievelijk gebruik of onaangepaste manipulatie van de artikelen door de klant of door derden.
 

Retourenservice / Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Popken Verwaltungs GmbH & Co. GCV, Noordzandstraat 60, 8000 Brugge, Tel.: 0800 38 146 · Fax: 0800 38 149 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier (Hier downloaden) voor herroeping op www.ullapopken.be/retourbeleid, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.
Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Bezorgkosten
De bijdrage in de bezorgkosten bedraagt slechts 6,95 €. Als een bestelling in meerdere leveringen plaatsvindt betaald Ulla Popken de extra kosten. Wenst u nog een artikel uit een oudere catalogus? Bel ons even op. Wij doen ons best om het gewenste artikel alsnog te leveren. Bij een verhuizing bent u, als klant, verplicht Ulla Popken hiervan meteen op de hoogte te stellen. Alle gegevens die voor het afwikkelen van een bestelling nodig zijn, worden door ons opgeslagen en natuurlijk uiterst discreet behandeld. Uw gegevens worden niet aan derden verder gegeven.
Voor de gevolgen van zet- en drukfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 

Top Member-programma

Als lid van ons Top Member-programma geniet je van speciale voordelen - deze vind je in onze berichten voor Top Members. Bij een bestelwaarde van 10,00 € of meer ontvang je gratis verzending van je bestellingen.

Je kunt jouw lidmaatschap eenvoudig aanvragen door het programma te selecteren bij jouw online aankoop. Zodra we jouw lidmaatschap hebben geactiveerd, kun je deelnemen aan alle voordelen en acties. Je geniet meteen al van de eerste gratis levering als jouw aankoop de minimum bestelwaarde overschrijdt.

De minimale looptijd van het lidmaatschap is twaalf (12) maanden. Daarna wordt het automatisch voor onbepaalde tijd verlengd.

Joww lidmaatschapsbijdrage is gebaseerd op de informatie over het programma in onze online winkel. Het bedrag is inclusief wettelijke btw. De bijdrage is jaarlijks vooruit verschuldigd. Bij voortijdige beëindiging van jouw lidmaatschap restitueren wij het resterende deel van de jaarlijkse bijdrage.

Jij kunt jouw lidmaatschap opzeggen met een opzegtermijn van één (1) dag voor het einde van de minimale looptijd. Als jouw lidmaatschap automatisch is verlengd, kun je op elk moment opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand aan het einde van elke maand. Je kunt opzeggen via de opzegknop in jouw klantenaccount, per e-mail via service@ullapopken.be of via het online formulier van Ulla Popken op www.ullapopken.be.

Disclaimer

Popken Verwaltungs GmbH & Co. GCV
Noordzandstraat 60
8000 Brugge
Tel.: 0800 38 146
Fax: 0800 38 149
E-mail: service@ullapopken.be


Handelsregister Antwerpen, nummer 320800
B.T.W.-nummer BE 459275895
Ondernemingsnummer RPR Antwerpen 0459275895
Directie: Thomas Schneider, Ralf Keller


Alle gegevens, teksten en foto's zijn eigendom van Popken Verwaltungs-GmbH & Co. GCV
Deze gegevens mogen alleen met toestemming van Ulla Popken gebruikt worden.